Ovaj mehanizam uveden je u cilju efikasne odbrane od zlonamernih aktivnosti.

Mehanizam zahteva da se pre željene akcije unese tačan rezultat prikazane operacije.

8398105 + 6 =
Registar nacionalnog Internet domena Srbije
21:10 (CET) - 03. 09. 2015.

WhoIs upit

Unesite naziv željenog domena i proverite da li je slobodan

Želim da registrujem domen

Spisak ovlašćenih registara

Rešavanje domenskih sporova

Sporovi povodom registrovanih .rs domena rešavaju se pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Sedište Komisije je u Beogradu, Resavska 15.

Podnošenjem zahteva za registraciju nacionalnih internet domena, odnosno prihvatanjem Opštih uslova, registrant prihvata nadležnost Komisije za rešavanje sporova. Tužilac prihvata nadležnost Komisije za rešavanje sporova u vezi sa nacionalnim internet domenom pokretanjem postupka pred Komisijom. Prihvatanjem nadležnosti Komisije strane u postupku se ne odriču prava na traženje sudske zaštite u stvari koja je predmet postupka.

RNIDS i Privredna komore Srbije su, po ustaljenoj praksi u svetu, regulisali rešavanje eventualnih sporova oko prava nad registrovanim nacionalnim internet domenima kroz proces rešavanja ovih sporova pred Komisijom. Ovakav način predstavlja brži, jeftiniji i efikasniji proces rešavanja sporova u odnosu na procese koje se vode pred sudom. Ceo postupak regulisan je Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena.

Arbitražno veće razmatra i utvrđuje da li je registracijom i korišćenjem nacionalnih internet domena registrant povredio pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo tužioca, u skladu sa odredbama Pravilnika. Postupak se pokreće podnošenjem tužbe od strane tužioca, odnosno njegovog punomoćnika.

Prvog člana Arbitražnog veća imenuje tužilac, tako što prilikom podnošenja tužbe prilaže spisak sa imenima tri arbitra sa Liste arbitara. Predsedništvo Komisije tužiocu dodeljuje prvog raspoloživog arbitra sa priloženog spiska. Drugog člana Arbitražnog veća imenuje registrant, tako što u odgovoru na tužbu prilaže spisak sa imenima tri arbitra sa Liste arbitara. Predsedništvo Komisije registrantu dodeljuje prvog raspoloživog arbitra sa priloženog spiska. Trećeg člana Arbitražnog veća sporazumno biraju imenovani arbitri, sa Liste arbitara.

Arbitražni postupak traje po pravilu do 60 dana od dana podnošenja tužbe. Arbitražna odluka je konačna i protiv nje nema mesta žalbi. Odluka Arbitražnog veća se izvršava po isteku roka od deset dana od dana prijema odluke kod RNIDS-a, osim u slučaju da je strana u postupku dostavila dokaz o pokretanju postupka pred nadležnim sudom, kada se izvršenje odluke odlaže do pravnosnažnosti odluke suda.

Spisak dokumenata kojima je uređen postupak arbitraže:

 
Korisne adrese
iz oblasti arbitraže u rešavanju sporova nad internet domenima:

Korisne informacije pronaćićete i u brošuri: \"O žigu i nazivu internet domena"(PDF, 371 KB)

87270

.rs domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

2934

.СРБ domena

REGISTRUJTE I VI SVOJ DOMEN!

© 2006-2015. RNIDS - info@rnids.rs